REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NUMEREM TEL. 85 869 45 76

Mapa Dojazdu do AnHem

ul. Fabryczna 27,
Białystok.

Rejestracja- 85 869 45 76
Informacja - 662 88 67 54
Email- biuro@anhem.pl

PORADNIA CHORÓB NACZYŃ

Poradnia Chorób Naczyń prowadzi specjalistyczne konsultacje lekarskie z zakresu chorób naczyń żylnych i tętniczych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

1. zakrzepicy żył głębokich i powierzchownych, w tym

 • monitorowaniem leczenia przeciwkrzepliwego antagonistami witaminy K1 (acenokumarolem lub warfaryną)

 • edukacją pacjentów na temat leczenia antagonistami witaminy K1, a w szczególności

  • wpływu na krzepnięcie krwi

  • kontroli efektów leczenia – pomiary Międzynarodowego Współczynnika Znormalizowanego (INR)

  • czynników środowiskowych wpływających na zmianę efektu działania acenokumarolu i warfaryny i na zmianę INR

  • rozpoznawania powikłań związanych z leczeniem przeciwkrzepliwym

2. żylaków kończyn dolnych i niewydolności naczyń żylnych

3. zaburzeń układu chłonnego

4. miażdżycy

5. leczeniem nowymi lekami przeciwkrzepliwymi

 

Poradnia współpracuje z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Szpitala MSWiA, który dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym do badań obrazowych w ramach

 • Pracowni Tomografii Komputerowej (CT)

 • Pracowni RTG

 • Pracowni USG

 

  Godziny pracy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

LEKARZ

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

PIĄTEK

Sawicka-Powierza Jolanta

07.30-14.30

----------

---------

Łapuć Izabela

---------

14.00-18.00

8.00-15.00


Rejestracja i udzielanie informacji odbywa się w godzinach pracy poradni

Zasady rejestracji do Poradni

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie od lekarza (skierowanie do Poradni Chorób Naczyń)

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

 • ważny dokument potwierdzający ubezpieczenie chorego (legitymacja emeryta, rencisty, dla osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób zatrudnionych będących na zwolnieniu lekarskim ostatni odcinek ZUS RMUA). Dokumenty ubezpieczenia to aktualna książeczka ubezpieczeniowa lub ostatni odcinek renty lub emerytury lub dowód wpłaty składki do ZUS.

Termin wizyty w Poradni Chorób Naczyń ustalany jest na podstawie rozpoznania na skierowaniu od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego lub Izby Przyjęć z wpisem określającym wskazania do dalszego leczenia.
 

 

Informacja telefon – 662886754 w godzinach pracy poradni

Rejestracja telefon – 85 8694576 czynna w godzinach 07.30 – 18.00


Świadczeń medycznych udzielamy bezpłatnie zgodnie z harmonogramem przyjęć, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie.